Nawigacja

Prawo

Prawo

Autor: Główny Urząd Miar

Wykaz aktów prawnych

Dzienniki Urzędowe GUM

Projekty aktów prawnych

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884), jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Organizację Głównego Urzędu Miar określa:

  1. Statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze zarządzenia z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1199);
  2. Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 lutego 2017 r. (poz. 2).

W przypadku pytań dotyczących aktualnych zmian w projektach aktów prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Dyrektora Generalnego, drogą mailową: legislacja@gum.gov.pl bądź telefonicznie: 22 581 91 13.

do góry