Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

Autor: Główny Urząd Miar

Prezes GUM

W. Lewandowski_1

Dr inż. Włodzimierz Lewandowski

tel.: (22) 581 95 45, fax: (22) 620 84 11
e-mail: prezes@gum.gov.pl

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz zrobił specjalizację z mechaniki nieba na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 r. uzyskał tytuł doktora we Francuskim Państwowym Instytucie Geodezji (IGN France). W latach 1985–2014 pracował na stanowisku Naczelnego Fizyka w Międzynarodowym Biurze Miar (BIPM) w Sèvres pod Paryżem. Od 2001 r. jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 r. jest doradcą Grupy Parlamentarnej ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. Przewodniczy zespołom ds. programów Galileo i Copernicus w ramach Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Od 1999 r. przewodniczy Podkomitetowi Czasu w amerykańskim Komitecie Cywilnym GPS (CGSIC) przy Departamencie Transportu.

Jest wiceprzewodniczącym dwóch komitetów programowych ESA ds. nawigacji satelitarnej (PB-NAV) i telekomunikacji (JCB). Przyczynił się do wprowadzenia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

W 2014 r. został laureatem najważniejszej amerykańskiej nagrody z dziedziny metrologii czasu Precise Time and Time Interval przyznanej przez Instytut Nawigacji (ION).
W dniu 17 maja 2016 r. został powołany przez Panią Beatę Szydło – Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar. 

Wiceprezes GUM

Maciej Dobieszewski

Maciej Dobieszewski

tel.: (22) 581 93 26, fax: (22) 624 25 73
e-mail: wiceprezes1@gum.gov.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 r. został mianowany na urzędnika służby cywilnej. W 2012 r., po odbyciu aplikacji w OIRP Warszawa, uzyskał  tytuł radcy prawnego. W latach 2007-2016 w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w Ministerstwie Rozwoju, kierował wydziałem odpowiedzialnym za metrologię, probiernictwo, system oceny zgodności oraz notyfikację przepisów technicznych. Od 2014 r. jest członkiem, a od 2016 r. Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji. Reprezentował Rzeczpospolitą Polską na Konferencji Generalnej Konwencji Metrycznej w 2011 r. i 2014 r. oraz na spotkaniach dyrektorów NMI i przedstawicieli państw członkowskich Konwencji Metrycznej,
na zebraniach przedstawicieli państw członkowskich EURAMET, a także w komitetach i grupach roboczych Komisji Europejskiej
i ONZ właściwych w sprawach metrologii i normalizacji. Jest jednym z głównych inspiratorów powstania i animatorów Grupy Konsultacyjnej ds. reformy metrologii działającej przy Ministerstwie Gospodarki / Ministerstwie Rozwoju. Uczestnik i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji metrologicznych, autor publikacji na temat roli technologii pomiarowych
w gospodarce i życiu społecznym.

Dyrektor Generalny Urzędu

Dyrektor Generalny Stanisław Dąbrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Dąbrowski

tel.: (22) 581 93 78, fax: (22) 624 02 68
e-mail: dgu@gum.gov.pl

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztabu Generalnego, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, trzech studiów podyplomowych i wielu szkoleń specjalistycznych. Od 1978 r. związany z metrologią wojskową. Posiada uprawnienia metrologiczne (elektryczne, magnetyczne, ciśnienia, temperatury, wilgotności).            

W Wojsku Polskim pełnił wiele stanowisk metrologicznych, od Kierownika Pracowni Pomiarów Elektrycznych i Magnetycznych, przez Kierownika Laboratorium Pomiarowego Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Metrologa POW, Zastępcy Metrologa WP,
aż po Metrologa Sił Zbrojnych RP i Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego – Dyrektora Wojskowego Centrum Metrologii.
Z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej zreorganizował metrologię wojskową w nowoczesną infrastrukturę, opartą na kilku bardzo dobrze zorganizowanych terytorialnych ośrodkach metrologii wspartych ruchomymi laboratoriami metrologicznymi.

Jest inspiratorem i głównym organizatorem zmian strukturalnych, funkcjonalnych oraz prawno-legislacyjnych metrologii NATO. Dzięki powyższym działaniom możliwą stała się interoperacyjność metrologiczno-techniczna działalności wojsk państw NATO między innymi w Iraku, Czadzie, Afganistanie oraz na Bałkanach. Pierwszy przewodniczący nowych struktur metrologicznych
i współtwórca wielu opracowań metrologicznych NATO (STANAGI).

Przez 14 lat uczestniczył w działalności Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, w tym jako wiceprzewodniczący komisji państwowej do spraw racjonalnego wykorzystania techniki pomiarowej i badawczej w państwie polskim.

Posiada najwyższe uprawnienia systemów jakości, w tym: brytyjskiego „BSJ”, francuskiego „ANFOR” oraz polskiego PCBC.

Wieloletni członek prezydium CWKS „Legia Warszawa”. Działacz na niwie kultury, w tym Prezes Stowarzyszenia Literackiego
im. „Władysława Orkana”.

Za działalność w instytucjach MON oraz działalność pozasłużbową wyróżniony wieloma odznaczeniami resortu Obrony Narodowej, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym przez Prezydenta RP.

Hobby: innowacyjność technologiczna, sport, kultura, turystyka.  

do góry